AKTUALNOŚCI

Zasady użytkowania i pielęgnacji blatów roboczych

Zasady użytkowania i pielęgnacji blatów roboczych

Decydując się na zakup blatu kuchennego postforming firmy Kronospan Mielec z powierzchnią roboczą z laminatu wysokociśnieniowego HPL otrzymaliście Państwo wysokowartościowy produkt łączący w sobie trwałość i odporność na działanie różnych czynników zewnętrznych, nowoczesną technologię postformingu, która spełni Państwa oczekiwania i wymagania oraz bogate wzornictwo, estetykę wykonania i łatwość montażu.

Powierzchnia wykonana z laminatu HPL jest bardzo twarda i odporna, nie wymaga szcze- gólnej konserwacji, jednak wszelkie zabru- dzenia oraz rozlane substancje, jak herbata, kawa, wino itp. powinny być od razu usu- nięte, gdyż ich pozostawienie i późniejsze próby usunięcia mogą prowadzić do uszko- dzenia powierzchni blatu. Do utrzymania po- wierzchni blatu w czystości wystarczy mięk- ka chłonna ściereczka bądź gąbka, zwilżona wodą z dodatkiem mydła lub płynu do mycia naczyń. W przypadku zabrudzeń nie dają- cych się usunąć w ten sposób, można stoso- wać miejscowo benzynę, spirytus lub aceton, ale nie narażając blatu na długotrwałe ich działanie.


 

BLATY KUCHENNE POSTFORMING ZALECENIA DOTYCZĄCE UŻYTKOWANIA, KONSERWACJI I PIELĘGNACJI

Aby jak najdłużej powierzchnia blatu cieszy- ła Państwa swoim nienagannym wyglądem prosimy o przestrzeganie następujących wskazówek:

 

Nie kładziemy zapalonego papierosa na powierzchni blatu ro- boczego, gdyż grozi to trwałym uszkodzeniem
Nie stawiamy na powierzchni blatów gorących naczyń, garn- ków czy patelni ściągniętych bezpośrednio z palnika gazowe- go lub wyciągniętych z piekarnika. Działania tego typu mogą powodować trwałe zmiany w połysku i uszkadzać powierzchnię blatu. Zalecamy zawsze stosowanie podstawek, podkładek żaroodpornych chroniących blat przed długo działającym gorącem.
Nie przesuwajmy po po- wierzchni ciężkich naczyń metalowych i ceramicznych z szorstkim dnem, które mogą powodować trwałe zmiany i nieodwracalne uszkodzenia mechaniczne typu rysy i zma- towienia (dotyczy szczególnie blatów w po- łysku).
Blat roboczy nie powinien być wykorzystywana jako po- wierzchnia, na której można kroić nożem, szlifować, uderzać tępym czy ostrym narzędziem. Tego typu działania pozostawiają trwałe ślady, obniża- jące walory estetyczne blatu. Zalecamy za- wsze używanie desek do krojenia.
Przed zastosowaniem środ- ków czyszczących, przeczytajmy ulotkę w celu upewnienia się, że nadaje się on do tego typu po- wierzchni. Zalecamy, aby w żadnym z przy- padków środek czyszczący nie zawierał ele- mentów ściernych.
Każda mechaniczna ingerencja (cięcie, frezowanie) w strukturę blatu i miejscowe łączenia bla- tów wymagają bezwzględnie, aby po zakończonej obróbce, miejsce cięcia i łączenia natychmiast zabezpieczyć przed działaniem wilgoci, przy użyciu środków do- stępnych w handlu.
Chrońmy blat przed parą wod- ną wydobywającą się ze zmy- warki, ekspresu do kawy, czajni- ka itp. Powyższe czynniki mogą pozostawić nie dające się usunąć plamy oraz przebarwienia. W przypadku zabudowy urzą- dzeń AGD pod blatem, jego spodnia strona musi być dodatkowo i skutecznie zabezpie- czona przed działaniem pary wodnej. Należy unikać otwieranie zmywarek tuż po zakoń- czeniu programu zmywania, gdyż gorąca para może nieodwracalnie zniszczyć blat.
Zaleca się sprawdzić obecność wszystkich stopek z miękkimi podkładami przed uruchomie- niem sprzętu AGD typu mikse- ry, krajalnica, sokowirówka. Brak takiej stopki może powodować miejscowe uszkodzenie blatu.

 

Blaty posiadają wysoką wytrzymałość na zginanie, ale zbyt duże dynamiczne ich punktowe obciążanie np. uderzenie może powodować mechaniczne pęknięcie lamina- tu. Dane zawarte powyżej opierają się na do- świadczeniach praktycznych, jak również na przeprowadzonych próbach oraz badaniach i odpowiadają naszemu obecnemu stano- wi wiedzy. Mają służyć jako informacja i nie zawierają gwarancji właściwości produktów czy zastosowania do określonych celów. Po- nadto przypominamy, że blaty robocze przed montażem powinny być magazynowane w zamkniętych suchych magazynach (tem- peratura około 20 °C i relatywna wilgotność powietrza 50-65%). Aby uniknąć szkód zwią- zanych z magazynowaniem należy stosować właściwe systemy regałów, a zmiany miejsc składowania przeprowadzać z należytą sta- rannością w celu eliminacji potencjalnych uszkodzeń mechanicznych.
REKLAMA W STREFIE PŁYT